Aigiri Nandini Lyrics In Hindi – Aigiri Nandini Nanditha Medhini

Aigiri Nandini Lyrics in Hindi – ‘Aigiri Nandini Nanditha Medhini’ is a very popular Durga Devi Stotram. Mahishasur Mardini is an incarnation of Goddess Durga who was created to kill the demon Mahishasur. ‘Aigiri Nandini’ is addressed to Goddess Mahishasur Mardini. Mahishasur Mardini is the fierce form of Goddess Durga where she is depicted with 10 arms, riding on a lion, and carrying weapons.

Aigiri Nandini’s lyrics were initially written by Adi Guru Sankaracharya in the Sanskrit language. Those Sanskrit mantras were later sung by Rajalakshmee Sanjay & music was composed by Sanjay Chandrasekhar.

The best way to read the lyrics is you play the YouTube video below and then follow with the Aigiri Nandini lyrics posted below in Hindi & English.

Aigiri Nandini Details

Bhajan Title:Aigiri Nandini Nanditha Medhini
Singer:Rajalakshmee Sanjay
Lyrics:Adi Sankaracharya
Music:Sanjay Chandrasekhar
Language:Sanskrit
Producer:Rajjat barjatya

Aigiri Nandini Lyrics in Hindi

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते
गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥

सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २ ॥

अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते ।
मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ३ ॥

अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्द गजाधिपते
रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते ।
निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ४ ॥

अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते
चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते ।
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ५ ॥

अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे
त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे ।
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ६ ॥

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते ।
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ७ ॥

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके ।
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ८ ॥

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते ।
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदङ्ग निनादरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ९ ॥

जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते
झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते ।
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १० ॥

अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते ।
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ११ ॥

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते ।
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १२ ॥

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते
त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते ।
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १३ ॥

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले ।
अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १४ ॥

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते ।
निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १५ ॥

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १६ ॥

विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते ।
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते ।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १७ ॥

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् ।
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १८ ॥

कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् ।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १९ ॥

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २० ॥

अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते ।
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २१ ॥

Aigiri Nandini Lyrics in English

Ayi Giri-Nandini Nandita-Medini
Vishva-Vinodini Nandi-Nute
Giri-Vara-Vindhya-Shiro-[A]dhi-Nivaasini
Vissnnu-Vilaasini Jissnnu-Nute |
Bhagavati He Shiti-Kannttha-Kuttumbini
Bhuri-Kuttumbini Bhuri-Krte
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 1 ||

Sura-Vara-Varssinni Durdhara-Dharssinni
Durmukha-Marssinni Harssa-Rate
Tribhuvana-Possinni Shangkara-Tossinni
Kilbissa-Mossinni Ghossa-Rate
Danuja-Nirossinni Diti-Suta-Rossinni
Durmada-Shossinni Sindhu-Sute
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 2 ||

Ayi Jagad[t]-Amba Mad-Amba Kadamba
Vana-Priya-Vaasini Haasa-Rate
Shikhari Shiro-Manni Tungga-Himalaya
Shrngga-Nija-[Aa]laya Madhya-Gate |
Madhu-Madhure Madhu-Kaittabha-Ganjjini
Kaittabha-Bhanjjini Raasa-Rate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 3 ||

Ayi Shata-Khanndda Vikhannddita-Runndda
Vitunnddita-Shunnda Gaja-[A]dhipate
Ripu-Gaja-Ganndda Vidaaranna-Canndda
Paraakrama-Shunndda Mrga-[A]dhipate |
Nija-Bhuja-Danndda Nipaatita-Khanndda
Vipaatita-Munndda Bhatta-[A]dhipate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 4 ||

Ayi Ranna-Durmada Shatru-Vadho[a-U]dita
Durdhara-Nirjara Shakti-Bhrte
Catura-Vicaara Dhuriinna-Mahaashiva
Duuta-Krta Pramatha-[A]dhipate |
Durita-Duriiha Duraashaya-Durmati
Daanava-Duta Krtaanta-Mate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 5 ||

Ayi Sharannaagata Vairi-Vadhuvara
Viiravara-[A]bhaya Daaya-Kare
Tri-Bhuvana-Mastaka Shula-Virodhi
Shiro-[A]dhikrta-[A]mala Shula-Kare |
Dumi-Dumi-Taamara Dhundubhi-Naadam-Aho-Mukhariikrta Dingma-Kare
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 6 ||

Ayi Nija-Hungkrti Maatra-Niraakrta
Dhumravilocana Dhumra-Shate
Samara-Vishossita Shonnita-Biija
Samudbhava-Shonnita Biija-Late |
Shiva-Shiva-Shumbha Nishumbha-Mahaahava
Tarpita-Bhuta Pishaaca-Rate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 7 ||

Dhanur-Anussangga Ranna-Kssanna-Sangga
Parisphurad-Angga Nattat-Kattake
Kanaka-Pishangga Prssatka-Nissangga
Rasad-Bhatta-Shrngga Hataa-Battuke |
Krta-Caturangga Bala-Kssiti-Rangga
Ghattad-Bahu-Rangga Rattad-Battuke
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 8 ||

Sura-Lalanaa Tatatheyi Tatheyi
Krta-Abhinayo-[U]dara Nrtya-Rate
Krta Kukuthah Kukutho Gaddadaadika-Taala
Kutuuhala Gaana-Rate |
Dhudhukutta Dhukkutta Dhimdhimita Dhvani
Dhiira Mrdamga Ninaada-Rate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 9 ||

Jaya Jaya Japya Jaye-Jaya-Shabda
Para-Stuti Tat-Para-Vishva-Nute
Jhanna-Jhanna-Jhinjjhimi Jhingkrta
Nuupura-Shinjjita-Mohita Bhuuta-Pate |
Nattita Nattaardha Nattii Natta Naayaka
Naattita-Naattya Su-Gaana-Rate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 10 ||

Ayi Sumanah-Sumanah-Sumanah
Sumanah-Sumanohara-Kaanti-Yute
Shrita-Rajanii Rajanii-Rajanii
Rajanii-Rajanii Kara-Vaktra-Vrte |
Sunayana-Vi-Bhramara Bhramara-Bhramara
Bhramara-Bhramara-[A]dhipate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 11 ||

Sahita-Mahaahava Mallama-Tallika
Malli-Tarallaka Malla-Rate
Viracita-Vallika Pallika-Mallika
Jhillika-Bhillika Varga-Vrte |
Shita-Krta-Phulla Samullasita-[A]runna
Tallaja-Pallava Sal-Lalite
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 12 ||

Avirala-Ganndda Galan-Mada-Medura
Matta-Matangga ja-Raaja-Pate
Tri-Bhuvana-Bhussanna Bhuuta-Kalaanidhi
Ruupa-Payo-Nidhi Raaja-Sute |
Ayi Sudatii-Jana Laalasa-Maanasa
Mohana Manmatha-Raaja-Sute
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 13 ||

Kamala-Dala-[A]mala Komala-Kaanti
Kalaa-Kalita-[A]mala Bhaalalate
Sakala-Vilaasa Kalaa-Nilaya-Krama
Keli-Calat-Kala Hamsa-Kule |
Alikula-Sangkula Kuvalaya-Mannddala
Mouli-Milad-Bakula-Ali-Kule
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 14 ||

Kara-Muralii-Rava Viijita-Kuujita
Lajjita-Kokila Manjju-Mate
Milita-Pulinda Manohara-Gunjjita
Ranjjita-Shaila Nikunjja-Gate |
Nija-Ganna-Bhuuta Mahaa-Shabarii-Ganna
Sad-Gunna-Sambhrta Keli-Tale
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 15 ||

Kattitatta-Piita Dukuula-Vicitra
Mayukha-Tiraskrta Candra-Ruce
Prannata-Suraasura Mouli-Manni-Sphura
D-Amshula-Sannakha Candra-Ruce
Jita-Kanaka-[A]cala Mouli-Mado[a-Uu]rjita
Nirbhara-Kunjjara Kumbha-Kuce
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 16 ||

Vijita-Sahasra-Karaika Sahasra-Karaika
Sahasra-Karaika-Nute
Krta-Sura-Taaraka Sanggara-Taaraka
Sanggara-Taaraka Suunu-Sute |
Suratha-Samaadhi Samaana-Samaadhi
Samaadhi-Samaadhi Sujaata-Rate |
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 17 ||

Pada-Kamalam Karunnaa-Nilaye
Varivasyati Yo-[A]nudinam Su-Shive
Ayi Kamale Kamalaa-Nilaye
Kamalaa-Nilayah Sa Katham Na Bhavet |
Tava Padam-Eva Param-Padam-Ity-Anushiilayato
Mama Kim Na Shive
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 18 ||

Kanaka-Lasat-Kala-Sindhu-Jalair-Anussinccati
Te-Gunna-Rangga-Bhuvam
Bhajati Sa Kim Na
Shacii-Kuca-Kumbha-Tattii-Parirambha-Sukha-[A]nubhavam |
Tava Carannam Sharannam Kara-Vaanni
Nata-Amara-Vaanni Nivaasi Shivam
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 19 ||

Tava Vimale[a-I]ndu-Kulam Vadane[a-I]ndu-Malam
Sakalam Nanu Kuula-Yate
Kimu Puruhuuta-Purii-Indu Mukhii
Sumukhiibhir-Asou Vimukhii-Kriyate |
Mama Tu Matam Shiva-Naama-Dhane
Bhavatii Krpayaa Kimuta Kriyate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 20 ||

Ayi Mayi Diina Dayaalu-Tayaa
Krpaya-Iva Tvayaa Bhavitavyam-Ume
Ayi Jagato Jananii Krpayaasi
Yathaasi Tathanu-mita-Asira-Te |
Yad-Ucitam-Atra Bhavatyurarii-Kurutaa-Duru-Taapam-Apaakurute
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini
Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 21 ||

Aigiri Nandini Lyrics FAQ

What does Aigiri Nandini mean?

Aigiri means daughter of Mountain king ( Giri meaning mountain ) & Nandini means who gives happiness/joy to the world. This refers to the Goddess Parvathi in Durga avatar who killed the Mahishasur demon. This is the reason she is also called Mahishasura Mardini.

Who has written Aigiri Nandini?

Aigiri Nandini was written by Adi Guru Sankaracharya in the Sanskrit language.

What are the lyrics of Aigiri Nandini?

You can read the complete Aigiri Nandini lyrics in Hindi & English here.

What is the meaning of Mahishasura?

The word Mahisha means Buffalo and Asura means Demon. Hence Mahishasura means Buffalo demon.

How did Durga kill Mahishasura?

Mahishasura was a devil who can change shape quickly. He had a blessing that he will never be killed by a man. When the battle started between God who was led by Indra & Devils led by Mahishasura, Gods were defeated. Being disappointed, Gods combined their divine energies into the Goddess Durga. Maa Durga then fought with Mahishasura for 15 days and killed Mahishasura, the demon.

More Devotional Songs

अम्बे तू है जगदम्बे काली आरती in Hindi Lyrics
इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मनका विश्वास कमज़ोर हो ना
Shiv Tandav Lyrics | Shiv Tandav Stotram Lyrics
होली खेले मसाने में – Shiv Bhajan | Holi Khele Masane Mein
हनुमान चालीसा Hanuman Chalisa Lyrics In Hindi
Jay Aadhya Shakti Lyrics
Vishvambhari Aarti Lyrics
Bhor Bhai Din Chad Gaya Meri Ambe Lyrics
Meri Maa Ke Barabar Koi Nahi Lyrics

Music Video of Aigiri Nandini

Hope you liked the Aigiri Nandini lyrics in Hindi & English posted above. We tried to compile as much info as we can regarding this. If you find any corrections or have any comments or suggestions, please let us know in the comments below.

This Post Has 3 Comments

  1. Rohit

    Nice

  2. Alekhshendra Roy

    This has a special place in my heart

  3. Babli

    It is very good but lam wish it rudri 1to8 adya please

Leave a Reply